crea-tura
DÍLO: Fontána Vysočany – Dětské brouzdaliště a plastika
FONTÁNA VYSOČANY
DET
Základní informace
Zadavatel: Městská část Praha 9

Jednofázová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž

Termín odevzdání 19. 11. 2021, do 17:00

Ceny a odměny celkem 300 tis korun
1. cena 130 000 korun
2. cena 85 000 korun
3. cena 60 000 korun
mimořádné odměny poroty 25 000 korun

Povinné použití elektronického nástroje pro odevzdání - Profil zadavatele
Před odevzdáním je třeba se na předem profilu registrovat, schválení registrace probíhá do 3 pracovních dnů od registrace – nenechávejte prosím na poslední chvíli

Dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžní dokumentace lze podávat do 2. 11. prostřednictvím Profilu zadavatele
nebo na adresu sekretáře soutěže
frantisek@crea-tura.com
Do odevzdání zbývá
Dny
Hodiny
Minuty
Vteřiny
Abstrakt zadání
Na místě v minulosti odstraněné plastiky by mělo vzniknout nové umělecké dílo a nové, nebo obnovené dětské brouzdaliště. Spojení uměleckého díla a vodního prvku je pro zadavatele vhodným oživením místa. Jedním z cílů umělecké intervence v místě je zatraktivnění, zkulturnění a oživení místa.

Do místa není třeba navrhovat tematizovanou plastiku, případně památník, nebo tematicky nahrazovat odstraněnou plastiku. Koncepční náplň a téma místa se v soutěži hledá, návrh tedy není limitován tematicky.

Cílem městské části je obnovení jeho původního významu pro veřejný život, podpory strategie child-friendly city vytvořením herního prvku a částečně vytvoření prvku upravujícího místní mikroklima jako adaptaci na změnu klimatu.
Jedná se o místo, které by mělo svou náplní sloužit také ke hře dětem. Zadavatel doporučuje zvážit možnost pracovat s náplní místa jako se vzdělávacím prvkem, který umí zdůraznit nezastupitelnou roli vegetace a vody ve městě.

Prostranství vzniká obnovou původního místa pro setkávání občanů. Mělo by se tedy stát drobným parkem, náměstím, či promenádou navazující na park a na ulici Sokolovská.

Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké ztvárnění nové plastiky ve veřejném prostoru a revitalizace / zprovoznění stávajícího nepoužívaného brouzdaliště – tedy nejlepší řešení umělecko-architektonické intervence při ulici Sokolovská na zelené ploše navazující na park Podviní, naproti Nemocnici ve Vysočanech, konkrétně na parcele č. 3076/2, k. ú. Libeň).

Dokument Soutěžní podmínky a Soutěžní zadání v plném znění je zveřejněn na profilu zadavatele.

Ráda bych přispěla svou účastí v porotě k tomu, aby umění vneslo do veřejného prostoru vlídné, udržitelné, etické a estetické hodnoty, které budou moci využívat občané, návštěvníci i nelidští obyvatelé Libně a Vysočan. Jsem ráda, že si Praha 9 uvědomuje, že kvalita života ve městě bude čím dál více odvislá od zón, které budou lidem poskytovat pocit sounáležitosti s ostatními formami života a nebudou podléhat diktatuře technologické a technické infrastruktury.

Organické propojování živých a neživých faktorů v městském prostředí by mělo být novou výzvou pro města procházející klimatickými změnami. V místě, kterého se soutěž týká se střetává několik městských struktur a funkcí a je tedy zajímavou výzvou pro umělce/kyně, architekty/ky a krajináře/ky. Přestože se zdůrazňuje vodní prvek, který je pro vyprahlé léto ve městě zjevně žádaný, byla bych ráda, aby výsledné dílo v sobě zahrnovalo komplexnější vzorec uspokojených potřeb fyzických i psychických s významně ekologickým zřetelem.
Edith Jeřábková
předsedkyně poroty, kurátorka a teoretička umění
Vyrůstal jsem na pomezí Vysočan a devítkové Libně a velká fontána s vodotrysky v parčíku nedaleko polikliniky byla častým místem našich klukovských her. Asi nemusím zdůrazňovat, že od jara do podzimu jsme se odsud většinou vraceli domů celí promáčení. S trochou nadsázky dnes říkám, že jsme tak na vlastní kůži poznávali nezastupitelnou roli vody ve městě. Byl bych rád, kdyby podobnou zkušenost měly i dnešní děti a navíc, aby místo mělo také vzdělávací rozměr. Dneškem rezonuje adaptace na klimatickou změnu, takže by se měla promítnout v konkrétním řešení uměleckého vodního prvku i nové vegetace v této mikrooblasti.
Adam Vážanský
místopředseda poroty a místostarosta MČ Praha 9
Místo
Lokalita: Praha 9, při ulici Sokolovská, navazuje na park Podviní, ca 30 x 50 m, 1500 m2

Prostranství vzniká obnovou původního místa pro setkávání občanů a bude součástí zelené plochy navazující na park Podviní při ulici Sokolovská, naproti Nemocnici Vysočany.


Stávající vodní prvek má být v rámci soutěžního návrhu revitalizován, nebo případně nahrazen. Zadavatel předpokládá, že bude v rámci návrhu zprovozněn a osazen uměleckým dílem.

Návrh by měl zohlednit zapojení navrženého vodního prvku a plastiky do okolního prostředí. Součástí návrhu tedy může být i nové řešení přilehlého území zobrazeného bíle, nicméně postačující je zpřístupnění díla z okolních pěších cest, tak aby byla možná interakce návštěvníka s vodním prvkem.

Na ploše vymezené pro soutěžní návrh jsou nyní zatravněné plochy a několik solitérních výsadeb stromů.
Porota
předsedkyně poroty
Edith Jeřábková
nezávislá porotkyně, teoretička umění a kurátorka
místopředseda poroty
Adam Vážanský
místostarosta Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Kamila Viktorinová
závislá porotkyně, zastupitelka Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Jan Kasl
závislý porotce, předseda ČKA, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru
Martina Forejtová
nazávislá porotkyně, krajinářská architektka
Katarína Hládeková
nezávislá porotkyně, umělkyně
Jiří Plieštik
nezávislý porotce, umělec
Eva Kořánová
náhradnice závislé poroty, ředitelka Galerie 9, Městské části Praha 9
Vojtěch Tecl
náhradník nezávislé poroty, architekt
Milan Rosol
náhradník závislé poroty, Odbor životního prostředí Městské části Praha 9