crea—tura studio
SOUTĚŽ O NÁVRH
Umělecká instalace ve veřejném prostoru městské části Prahy 2
Umělecké dílo pro
Park na Karlově
PNK
Výsledky
Listopad
Děkujeme všem účastníkům za podání návrhů do soutěže.
Porota bude zasedat ve 2. polovině listopadu.
Výsledky budou zveřejněny na profilu zadavatele na konci listopadu.
Odevzdání
15. 9. 2023
Zadavatel: Městská část Praha 2
Jednofázová otevřená projektová
výtvarně-architektonická soutěž
6/2023-09/2023

sekretář soutěže František Novotný, frantisek@crea-tura.com
Abstrakt zadání
V nově rekonstruovaném parku má vzniknout nové umělecké dílo. Spojení uměleckého díla a parku je pro zadavatele vhodným oživením místa a podnětem pro vyzdvihnutí veřejného prostoru a podnícení pozornosti jeho uživatelů. Jedním z cílů umělecké intervence v místě je zatraktivnění, zkulturnění a oživení místa.

Návrh není limitován tematicky, koncepční náplň a téma místa a lokality se v soutěži hledá. Není tedy třeba navrhovat tematizovanou plastiku, případně památník.

Cílem městské části je vytvoření kvalitního pobytového a esteticky hodnotného prostoru.

Preferovány jsou stálé umělecké intervence; hmotná díla která zvýší kvalitu a posílí identitu místa, a díla, která reprezentují hodnoty současné společnosti a „hovoří" současným jazykem.

V kontextu vývoje současné společnosti budou vítána umělecká díla, která budou mít místně specifický charakter, namísto děl tradičně znázorňujících místa historické paměti. Cílem soutěže je umístit zde umělecké dílo, které poukazuje na možnosti dané lokality i v budoucnu.

Soutěž je vhodná pro týmy výtvarnic a výtvarníků ve spojení například s (krajinářským) architektem atp.
Do soutěže není vyžadována autorizace, či jiná nadstandardní kvalifikace
Zadáním soutěže je návrh výtvarného díla (socha/plastika/instalace) vytvořeného pro dané konkrétní místo. Dílo by mělo reflektovat prostorový potenciál místa, historické a kulturní souvislosti, ideový kontext a harmonicky doplní prostor a posílí jeho identitu.

Podané soutěžní návrhy by měly splnit závazné požadavky, reflektovat soutěžní zadání a zejména svobodně reagovat na zadání a vytvářet koncept celého místa svým uměleckým názorem.

Odevzdání soutěžních návrhů probíha elektronicky.

Následná zakázka bude zahrnovat i dodání uměleckého díla. Dílo bude pořízeno z prostředků poskytovaných v rámci Programu Umění pro město.

Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké dílo – tedy nejlepší řešení umělecké intervence v Parku na Karlově, v části parku mezi ulicí Horská a Novoměstskými hradbami, konkrétně na pozemcích parc. č. 2463/1, 2463/3 a 1447/5, k. ú. Nové Město (727181).

Dokument Soutěžní podmínky a Soutěžní zadání v plném znění je zveřejněn na profilu zadavatele.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 9. 2023 do 17 hodin, elektronicky přes profil zadavatele.

Do elektronického nástroje je třeba se registrovat s předstihem. Zadavatel ani organizátor nemají vliv na lhůtu pro schválení registrace na nástroji.

Vnímám tuto soutěž jako hledání nové citlivosti v práci s veřejným prostorem na Praze 2, skrze zapojení trvalé složky — umění ve veřejném prostoru. Mám velkou radost, že se tato příležitost uskutečňuje a děkuji všem napříč politickým i odborným spektrem, kteří se na přípravě zadání podíleli. Pro mě osobně je tato soutěž pokračováním práce na území „mé" městské části, pokračováním příběhu, který se započal již před dvaceti lety.

Zadání mi dělá radost tím, že se do hry dostává umění a jeho obsahová stránka, která má potenciál stát se tlumočníkem mezi řešenou lokalitou a jejími návštěvníky a dát tak prostoru nový, autentický smysl.

Takováto příležitost se v Praze příliš často neotvírá, a pokud ano, většinou se tak neděje s takto velkoryse svobodným zadáním, umožňujícím uplatnit jakýkoli přístup, téma či úhel pohledu. Navrženým dílem tak může být jak fyzický socha nebo instalace, tak i dílo například landartového charakteru nebo třeba dílo zapojující jiné typy umění (zvuk, hudba atd.), či směřující na jinou než vizuální recepci, či s použitím nefyzických složek jakými jsou například světlo nebo zapojení rozšířené (augmentované) reality.

Předpokládaný rozpočet je orientační a může být dále rozvinut v souvislosti s potenciálem a kvalitami návrhu. Možnosti jsou tak skryty i v dalších propojeních umělecké vrstvy s vrstvami krajinářskými, architektonickými a prostorovými, nebo také se zapojením programových a obsahových řešení, která do místa mohou přivést trvalejší důvody pro přítomnost návštěvníků spojené třeba také s posezením a občerstvením.

Ale to už bych autory naváděl a předurčoval směr jejich imaginace. A to bych nechtěl. Kdysi mi pohled na tvorbu a svět změnila moje pedagožka tím, že nechala výběr tématu, které máme řešit, zcela na nás. Svobodu, kterou nám tím dala, cítím dodnes. A jsem rád, že vám podobnou možnost nyní můžeme spolu s radnicí Prahy 2 nabídnout také. Těším se na přihlášené návrhy!
Petr Janda
předseda poroty, architekt
Karlovské předmostí se řadí mezi okouzlující a jedinečné části Prahy 2, oplývající atmosférou staré Prahy. Parčík, kde bude instalováno dílo, nabízí krásný výhled na Nuselské údolí a Vyšehrad, což dodává tomuto místu zvláštní kouzlo. Nicméně, nezanedbatelným faktorem tohoto prostoru je Nuselský most, který zde má svůj výrazný vliv. Proto je důležité, aby navrhované umělecké dílo zapadalo do tohoto prostředí a přispívalo k vytváření inspirativní atmosféry pro návštěvníky. Zároveň by mělo být schopné vzdorovat vlivům Nuselského mostu a zvýraznit krásu a klid tohoto místa. Dílo by mělo být originální, esteticky působivé a vytvářet také praktickou a funkční hodnotu pro návštěvníky parku.
Jan Recman
místopředseda poroty, místostarosta pro oblast životního prostředí, výstavby a územního rozvoje
Umělecké dílo ve veřejném prostoru je pro mne především komunikace, je to setkání a příležitost. Park Na Karlově nabízí prostor, který se dá pojmout v několika vrstvách, ale nejdůležitější je asi pro mne vytvoření takového místa, kde je možné potkat se. Setkání vnímám jako oboustranné proudění, odpovídání, dialog. Ne pouhá dekorace, ale dílo, ve kterém má možnost divák spoluvytvářet. Umělecké dílo, ke kterému se můžete vracet a znovu a znovu započínat rozhovor...
Denisa Václavová
odborná porotkyně, kurátorka a pedagožka
Místo
Praha 2, park Na Karlově/Karlovské předmostí,
plocha pro umístění díla je polygon ca 45 x 75 m, 2300 m2

Návrh díla by měl zohlednit zapojení do okolního prostředí. Na ploše vymezené pro soutěžní návrh jsou nyní zpevněné a zatravněné plochy a několik solitérních stromů.

Městská část Praha 2 připravuje revitalizaci a úpravu části parku na Karlově. Cílem je vytvoření kvalitního parkového prostoru. Návrh revitalizace parku respektuje historické a provozní vazby a charakter místa, a zároveň umožní soudobé využití, spolu se zapojením do systému zelené infrastruktury města.

Část parku, který má být v rámci soutěžního návrhu doplněna uměleckým dílem, je zobrazena v mapě níže.Zadavatel předpokládá, že park bude proveden dle návrhu v přiloženém projektu. V případě potřeby může být projekt parku přizpůsoben uměleckému dílu, které vzejde z této soutěže. Je vhodné v soutěžním návrhu naznačit, jak by měl být park přizpůsoben.

V souběhu s projektem na dílo bude zpracována úprava projektu revitalizace prostranství, tato úprava a realizace revitalizace nebude hrazena z rozpočtu na dílo.

Revitalizace je plánována na rok 2024. Část projektu revitalizace poskytnuta v rámci soutěžní dokumentace. V souběhu s projektem na umělecké dílo bude zpracována úprava projektu revitalizace prostranství, tato úprava a realizace revitalizace nebude hrazena z rozpočtu na dílo.
Porota
 • nezávislá část
  Petr Janda
  architekt, předseda poroty
 • závislá část
  Jan Recman
  místostarosta pro oblast životního prostředí, výstavby a územního rozvoje
 • Denisa Václavová
  kurátorka a pedagožka, odborná porotkyně
 • Jaroslav Němec
  zastupitel
 • Josef Bolf
  umělec, odborný porotce
 • Jaroslav Šolc
  radní pro oblast kultury
 • Vladimír Brož
  Vladimir 518
  umělec, odborný porotce
 • Sylvie Hájková
  pověřená vedením oddělení územního rozvoje, náhradnice
 • Kristýna Hájková
  kurátorka, náhradnice
 • Dominik Adamec
  umělec, náhradník