crea-tura
soutěž o návrh
DÍLO: Fontána Vysočany – Dětské brouzdaliště a plastika
FONTÁNA VYSOČANY
DET
12/2021
Výsledky soutěže
Zadavatel: Městská část Praha 9
Jednofázová otevřená projektová výtvarně-architektonická soutěž, 10/2021-12/2021

sekretář soutěže František Novotný, frantisek@crea-tura.com
Tisková zpráva
Tisková zpráva 21. prosince 2021
Praha 9, Fontána Vysočany, Výsledky soutěže o návrh


Zelená plocha přes ulici od vysočanské nemocnice se dočká nové podoby. Frekventované, ale prázdné místo získá novou náplň pro návštěvníky i novou sochařskou výzdobu. Vítězný soutěžní návrh soch i nové krajinářské řešení si klade za cíl navrátit místu jeho původní odkaz a výtvarnou kvalitu.

Nálada nyní relativně prázdného místa, které v minulosti žilo dětskými hrami v brouzdališti a doplňovala ji dnes odstraněná plastika Miroslava Jiravy, bude obnovena originálním krajinářským a sochařským dílem. Výsledky umělecko-architektonické soutěže podpořené z magistrátního programu Umění pro město schválila Rada MČ Praha 9. V parku se dílo objeví v roce 2023. V konkurenci dalších takřka třiceti návrhů oslovil porotu (složenou z odborníků na umění a zástupců deváté městské části) nejvíc ten s názvem Fluvizem od autorského týmu sochaře Dominika Adamce a Marka Kratochvíla.

„Návrh je pomyslným výsekem podoby původní krajiny formované říční nivou Rokytky. Hledá v ní inspiraci při zacházení s vodou a její zvlněný terén pokrytý bohatou biodiverzitou chápe jako komplexní plastický útvar, přírodní plastiku" říkají autoři o soutěžním návrhu, který podle poroty nejlépe reflektuje kontext místa, přináší novu ideovou náplň a zdařile komunikuje s publikem.

"Reminiscence na původní koryto Rokytky a obnovení přirozeného vodního cyklu místa jsou vysoce ceněny porotou, přičemž divoká, a přitom urbánní krajina je vhodnou reakcí na kontext. Samotné výtvarné řešení soch je současné a vyvolalo živou debatu uvnitř poroty – jistě bude komunikovat s divákem. Podle poroty nabízí návrh nejvhodnější kontextuální vazby, odkazy na historickou a ekologickou hodnotu místa, zvýšení biodiverzity prostředí, propojení celého okolí a neomezuje průchodnost místem. Velice zajímavé je ideové a výtvarné pojetí soch, protože plastiky nedominují prostoru, nevyvyšují se nad přírodu a jsou součástí ekosystému – vytvoří jeden celek" zní hodnocení poroty pro vítězný soutěžní návrh.

„Jsem ráda, že výsledné dílo vneslo do veřejného prostoru vlídné, udržitelné, etické a estetické hodnoty, které budou moci využívat občané, návštěvníci i nelidští obyvatelé Libně a Vysočan. Zahrnuje v sobě komplexnější vzorec uspokojených potřeb fyzických i psychických s významně ekologickým zřetelem. Organické propojování živých a neživých faktorů v městském prostředí je novou výzvou pro města procházející klimatickými změnami. Je zjevné, že si Praha 9 uvědomuje, že kvalita života ve městě bude čím dál více odvislá od zón, které budou lidem poskytovat pocit sounáležitosti s ostatními formami života a nebudou podléhat diktatuře technologické a technické infrastruktury" říká o vítězném návrhu Edith Jeřábková, předsedkyně poroty, odborná porotkyně


„Vyrůstal jsem na pomezí Vysočan a devítkové Libně a velká fontána s vodotrysky v parčíku nedaleko polikliniky byla častým místem našich klukovských her. Asi nemusím zdůrazňovat, že od jara do podzimu jsme se odsud většinou vraceli domů celí promáčení. S trochou nadsázky dnes říkám, že jsme tak na vlastní kůži poznávali nezastupitelnou roli vody ve městě. Byl bych rád, kdyby podobnou zkušenost měly i dnešní děti a navíc, aby místo mělo také vzdělávací rozměr. Dneškem rezonuje adaptace na klimatickou změnu, takže by se měla promítnout v konkrétním řešení uměleckého vodního prvku i nové vegetace v této mikrooblasti" doplňuje Adam Vážanský, místopředseda poroty a místostarosta MČ, závislý porotce

Dalšími členy poroty byli krajinářská architektka Martina Forejtová , umělkyně a pedagožka Katarína Hládeková, zastupitelka MČ Kamila Viktorinová, předseda komise Programu umění pro město Jan Kasl a sochař Jiří Plieštik. Jako náhradníci v porotě zasedli vedoucí Galerie 9 při MČ Eva Kořánová, architekt Vojtěch Tecl a vedoucí odboru ŽP při MČ Milan Rosol.

Z devětadvaceti návrhů, které byly po celou dobu rozhodování drženy v anonymitě, porota vybrala a finančně ocenila tři nejlepší. Pomyslné stříbro získal architekt David Balajka s uměleckým prvkem v podobě vodní clony. Třetí místo obsadila idea zvlnění zpevněné části parku a zahalení do vodní mlhy. Autory byli krajinářka Eliška Olšanská a architekt Ondřej Buš. Mimořádnou odměnu získal návrh Vlajkovka a o vlhku a suchu od Vojtěcha Rady.

Jednalo se o relativně novou formu soutěže, kde zadavatelem je městská část a investorem hlavní město Praha. Na počátku příštího roku proběhnou jednání s vítězi o uzavření smlouvy na realizaci samotného díla. Celkové investiční náklady na jeho pořízení jsou odhadnuty na 4,5 milionu korun a o
finance na realizaci bude žádat městská část z programu hl. m. Prahy Umění pro město.

„Mám velkou radost z dokončení další architektonicko výtvarné soutěže financované z našeho
magistrátního programu Umění pro město. Forma otevřené soutěže je zárukou, že se do veřejného
prostoru vybere opravdu kvalitní návrh a myslím, že se tak stalo i v případě vysočanského
brouzdaliště. Všem umístěným gratuluji. Magistrát financoval soutěž a teď by měla městská část
výsledek prezentovat na jednání Komise pro umění ve veřejném prostoru. Ta následně doporučí, zda
návrh za finance z programu Umění pro město realizovat. Věřím, že žádost městské části na
financování bude úspěšná a brzy se dočkáme další realizace umělecké intervence ve veřejném
prostoru."
Doplňuje k procesu čerpání financí z programu Umění pro město Hana Třeštíková, radní
pro kulturu MHMP.
Oceněné a odměněné soutěžní návrhy
Vítěz soutěže je návrh Fluvizem
Dominik Adamec a Marek Kratochvíl
Autoři o návrhu
Přírodní plastika z krajiny Vysočan – Fluvizem
Soutěžní návrh je pomyslným výsekem podoby původní krajiny formované říční nivou. Hledá v ní inspiraci při zacházení s vodou a její zvlněný terén pokrytý bohatou biodiverzitou chápe jako komplexní plastický útvar, přírodní plastiku.
Základní myšlenkou návrhu je změna vnímání vztahu člověka a přírody. Namísto násilného podmanění usilujeme o symbiotické soužití. Nivní krajinu částečně rekonstruujeme, zobytňujeme a navracíme přirozenou vlhkost do území.
Plastika Fluvizem má podobu gesamtkunstwerku. Retenční nádrž, filtrační záhony, vodní plochy s původními druhy zeleně, systém odsazených platforem umožňujících obývat vodní plochy či veřejný prostor s pitnou vodou, to vše má tvořit prostor pro odpočinek. Nebo otázky.
Umění člověka, jež v tomto případě ustoupilo akcentu na umění přírody, si tu nachází místo v podobě zpracování pláště pítka, plastiky SET a autorského mobiliáře.
Socha SET reprezentuje jiného ducha doby než nedaleká socha Průmysl. Nechce se tvářit okázale ani poutat pozornost svojí velikostí. Chce být tak malá, jak to jen jde. Chce překročit zažité představy monumentální plastiky ve veřejném prostoru, a to při zachování nemenší vážnosti.

Hodnocení porotou
Reminiscence na původní koryto Rokytky a obnovení přirozeného vodního cyklu místa jsou vysoce ceněny porotou. Divoká a přitom urbánní krajina je vhodnou reakcí na kontext. Samotné výtvarné řešení soch je současné a vyvolalo živou debatu uvnitř poroty – jistě bude komunikovat s divákem. Návrh nabízí nejvhodnější kontextuální vazby, odkazy na historickou a ekologickou hodnotu místa, zvýšení biodiverzity prostředí, propojení celého okolí a dodržení průchodnosti místem. Navržené plochy pro vsaky a vegetaci jsou zdařilé, výtvarně i krajinářsky zajímavé. Velice zajímavé je ideové a výtvarné pojetí soch, protože plastiky nedominují prostoru, nevyvyšují se nad přírodu a jsou součástí ekosystému – vytvoří jeden celek. Jednoduchá řešení vodních prvků umožňují relativně nízké provozní náklady ve vztahu k přínosu tohoto návrhu pro místo. Porota v tomto návrhu spatřuje nejzdařilejší naplnění všech aspektů soutěžního zadání.
2. cenu získal
David Balajka
Autoři o návrhu
Návrh má za cíl vytvoření atraktivního pobytového veřejného prostoru a hravého vodního prvku přístupného pro všechny skupiny místních obyvatel i návštěvníků. Esteticky kvalitní doplnění parku, které své okolí obohatí během dne i po setmění, které pomůže vytvořit identitu místa, a které zapojením vody zlepší okolní mikroklima.

Pro formování návrhu vodního prvku bylo důležitých několik vstupních požadavků:
- vznik kvalitního veřejného prostoru
- respektování geometrie původní fontány
- zapojení brouzdaliště
- umožnění přímého kontaktu s vodou pro všechny
- návrh, který obstojí za světla i za tmy, v létě i v zimě
- příznivý dopad na mikroklima okolí
- hravost, interakce, zážitek
- přijatelné náklady na realizaci a provoz
- snadná údržba celého prostoru a odolnost vůči vandalismu
- vzdělávací funkce symbolizující koloběh vody v přírodě

Hodnocení porotou
Porota oceňuje jednoduché, subtilní řešení. Je orientované na souhru prožitku a elegantní formy. Jednoduchá hra otevření/zavření vodní clony je hrou pro děti i dospělé publikum. Řešení je esteticky kultivované a klidné. Porota vnímá tento návrh jako zástupce technického díla, kde je výtvarnou formou zejména samotná vodní clona. Místo v tomto návrhu ožívá dominantním zvukem padající vody a smyslový vjem z díla je významně akustický. Navržené řešení bude mít velký pozitivní vliv na mikroklima místa a umístění takto významného vodního prvku u dětského hřiště je velice vhodné.
3. cenu získal návrh Stéliště ve Vysočanech
Ondřej Buš a Eliška Olšanská
Autoři o návrhu
Vysočanské stéliště vyrůstá na rozhraní rušné ulice, kde se energie městského života setkává s proudem harmonie přírody ve formě městského parku. Návrh přetváří současný nedefinovaný prostor na místo plné aktivit a podněcuje dětskou představivost. Zároveň vytváří oázu nejen v horkých letních dnech. Vodní prvek není chápán jako statická skulptura, ale interaktivní a moderní prostor. Důraz je kladen na pohyb. Pohyb proudí skrze stéliště a vytváří vodní divadlo. Divadlo, které umožňuje nechat vstoupit diváka do živého příběhu. Vodní hra reaguje na pohyb diváka, který nevědomky určuje děj. Stély si dělají z uživatele legraci a vodní děj je nezkrotný lidskou silou. Vodní hřistě je doplněno trvalkovou oponou, která vodnímu světu přináší smyslnou intimitu. Spolu s navrhovanou vodní mlhou vznikne vodní prvek, který se bude stále proměňovat.
Vodní prvek je s okolím spojen dvěmi přístupovými cestami, které se linou k dětskému hřišti. Topograficky pojednaná nádrž vytváří hravé prostory a různorodá zákoutí. Kolísavá hladina vody umožňuje velkou škálu scénářů. Prvek bez vody slouží jako platforma pro různé kolečkové sporty. Při nízké hladině vody vznikají na ploše ostrůvky, které nutí návštěvníka k přeskakování a hledání cesty kudy projít. Člověk se může posadit na okraj nádrže a schladit si chodidla ve vodě v parných letních dnech. Vysoká hladina vody zrcadlí nebe i okolí.
Hodnocení porotou
Porota oceňuje, jak návrh řeší kontext a naznačuje možnost pro budoucí kultivaci vedlejšího hřiště, se kterým by vzájemně souznělo. Zvlněný beton v podobě řečiště pro vodní hry, ježdění a jako kluziště představuje plně využitý potenciál vodního prvku, který by mohl být oblíbeným hracím prostranstvím pro místní obyvatele. Návrh vhodně komunikuje s divákem a aktivuje prostor. Vodní prvek má estetický výraz i v zimě, bez vody. Hodnotné je také krajinářské řešení projektu s navrženou kombinací vysokého travního porostu, bylin a stromů ve více patrech, které by mohlo být útočištěm i pro nelidské druhy, především hmyz a ptáky. Stély jsou výtvarně trochu příliš hravé, zřejmě mají odkazovat na stébla ve větru. Cenná je jejich výrazná aktivace prostředí, která je lákavá pro uživatele. Část poroty shledává v křivkách návrhu aluze na odstraněné sochy pávů.
mimořádnou odměnu získal návrh Vlajkovka o vlhku a suchu
Vojtěch Rada
Autoři o návrhu
Návrh je pojat jako hřiště pro hru "Hra o Vlajku". Hrají proti sobě týmy Sucho a Vlhko v terénu, kde se mísí tráva s pískem. Cílem hry je vzít druhému týmu vlajku z jejich stanoviště, bez toho, aniž by se vítězů někdo dotknul.

Ve středu hřiště je Orakulum, které po zmáčknutí nabízí jednoduchá řešení na složité problémy. Ví například kolik bylo na uzemí hřiště srážek a podle toho vám pustí vodu na pití. Také vás nasměruje k pumpě na Rokytce.

Toto hřiště je hra na svět, ve kterém žijeme. Orakulum vám sice řekne užitečná data o počasí a klimatu a pustí pítko, ale skutečný vodní prvek je říčka Rokytka. V ní by se měli brouzdat malé děti, koupat psi, a plavat lidi a ryby. Řeka by tak měla být přirozený vodní prvek, které má každé město. Proto je na hřišti pouze pitná voda zdarma pro všechny, co zmáčknou tlačítko. Vodním prvkem je pak říčka Rokytka.

Hodnocení porotou
Návrh předkládá zajímavý příběh, výrazné výtvarné ideové řešení. Napojení a čerpání vody z Rokytky je kontextuálně důmyslné, nicméně obtížně proveditelné až nerealizovatelné vzhledem k majetkovým vztahům v místě. Hra o vlajku, která otevírá herní pole i jiným hrám, je zajímavý nápad komunikace s divákem, ale část poroty se obává, že se hra vyčerpá. Z podstaty návrhu proměnlivý/netrvanlivý parter je pro městskou část bohužel obtížně udržovatelný a návrh má slabiny z provozně-ekonomického hlediska. Porota tedy rozhodla o udělení mimořádné odměny za neotřelé ideové a kontextuální řešení návrhu.
Všechny soutěžní návrhy
Zuzana Kantová
Hodnocení poroty
Ve vztahu k místu je návrh příliš monstrózní, strhující pozornost na formu a okázalý. Přestože ve vizualizaci můžeme číst magrittovské a brancusiovské odkazy k moderně, v reálné podobě by návrh nepůsobil magicky, ale spíše naddimenzovaně, což je prvkem spíše konfrontujícím pro návštěvníky než odpočinkovým, hravým a meditujícím. Odhadnuté provozní náklady jsou ve vztahu rozsahu neúměrně nízké.
Tomáš Blažek
Hodnocení poroty
Návrh je Ideově nesourodý, obsahuje až příliš motivů a spoléhá na svou monumentalitu. Porotě v návrhu chybí přesvědčivá koncepce, dílo je výrazně fragmentární a působí jako shluk zábavních prvků. Odhadnuté provozní náklady jsou dle poroty nepravděpodobné.
Oldřich Morys a Adam Zet
Hodnocení poroty
Návrh je nedostatečně odprezentován, předkládá pouze schematické řešení. Předložené zpracování je ideově a kontextuálně nevypovídající o samotném návrhu, o náladě navrženého prostředí a zasazení díla do širšího kontextu parku a okolí.
Ladislav Ducháček
Hodnocení poroty
Porota pokládá tento návrh za nevhodnou reakci na místo i zadání. Jde o spektakulární pojetí, které nezohledňuje potřeby místa a autor předkládá standardní představu o vodním prvku v parku. Nerozvíjí alternativní a provázané přístupy k řešení vztahu zeleně, vody, člověka, zvířat a dalších uživatel městského prostředí. Nebere v potaz historický ani okolní kontext.
Jiří Černický
Hodnocení poroty
Návrh rozvíjí myšlenku enviromentální odpovědnosti publika. Vtipně komunikuje s protější poliklinikou. Nicméně zapojení do prostředí parku je krajinářsky nevýznamné, a dokonce navržené osazení vodního prvku na stromy je jim nepřátelské, je spíše utopické a není realizovatelné.
Ondřej Bělica
Hodnocení poroty
Kultivované, geometrické centrální řešení je reminiscence na původní brouzdaliště, přičemž při tomto ideovém řešení v návrhu chybí sochařské médium. Centrální dispozice je klidná a meditativní; koncept ale nepřináší další život do místa. Pohled diváka ven přes vodní hladinu je zajímavý moment, ale působí zbytečně kultivovaně a technicky. Ideově nijak nereflektuje environmentální témata.
Pavel Cupák / ART DUCKART s.r.o.
Hodnocení poroty
Příliš rozsáhlé a nákladné řešení, zároveň neslučující se s ekologickým směřováním současného umění. Kontextuálně není vhodně uchopeno a působí jako exkluzivní soukromé sídlo spíše než veřejný prostor pro sdílený odpočinek a zábavu. Tvarosloví připomíná ruské či severské ilustrace k pohádkám v propojení s městským designem. Pobytově by místo bylo díky stříkající vodě, kvalitním materiálům a osázení travinami a jinými rostlinami příjemné, ale náklady na realizaci by byly neúměrně vysoké.
Jan Horký, ATELIER HORKÝ s.r.o
Hodnocení poroty
Porota oceňuje pokus o velkoplošné zastínění místa, ale zvolený způsob nepokládá za vhodný z hlediska ideového a výtvarného řešení. Zvolená estetika rozsáhlých ploch betonu a nerezu není vhodná v kontextu místa. Zrcadlení není dle poroty dostatečně silný motiv pro koncept celého návrhu. Porota se obává že uživatelsky je to nevhodné řešení – navržený „pavilon" bude rychle degradovat. Návrh nekomunikuje s dětským publikem – postrádá herní motivy pro děti. Stavba působí jako dočasný „expo pavilon". Konstrukční a technologické řešení je nepřesvědčivé – porota má pochybnosti o statickém řešení například při zatížení sněhem a větrem a dále postrádá důraz na udržitelnost řešení a nedůvěřuje nákladům na provoz a údržbu.
Atelier HRA s.r.o., spolupráce Petr Švolba
Hodnocení poroty
Kompozičně zajímavé; porota oceňuje práci s terénem a motiv vyhloubení a navršení. Návrh spíše nahrazuje hřiště. Návrh proporčně funguje a odkazuje na průmyslovou historii místa, ale bohužel obsahuje nesourodé prvky agregované dohromady. Navržené místo málo funguje jako celek.
Martin Odehnal
Hodnocení poroty
Návrh postrádá jednotící ideu, je řešen více jako zábavní park. Chybí mu kontextuální souvislosti. Plastika je pouze účelová bez výraznějšího výtvarného řešení. Z krajinářského hlediska je projekt těžkopádný a hrubý. Jistě by se mohl stát místem pro volnočasové aktivity, ale bez větších vazeb na kulturní kontext.
Petr Tuček, spolupráce Veronika Drahotová
Hodnocení poroty
Tento návrh je ideově nevýrazný a akcentuje pouze zábavní charakter místa. Barevnost je příliš agresivní. Diváci jsou otočeni zády k vodnímu prvku, což naznačuje slabý kontakt s ním. Tomuto návrhu chybí důraz na výtvarné řešení a komunikaci s divákem.
František Svátek, spolupráce Eva Hubičková a Alena Mocová
Hodnocení poroty
Návrh působí dosti odtažitě a technicistně. Není řešena provázanost s místem. Programově nefunguje jako celek, výtvarně je nesourodý a jednotlivé prvky spolu nesouvisejí a chybí mu komunikace a hravost. Přestože vědomě navazuje na kinetickou plastiku socialistického veřejného prostoru, jeho výtvarné pojetí není dosti přesvědčivé.
Adam Velíšek
Hodnocení poroty
Porota oceňuje realistické zpracování plastiky, ale postrádá další rozvedení návrhu. Vorvaň je sice přímou narážkou na naši environmentální krizi, nicméně je toto gesto mimo kontext místa; na publikum může působit vytrženě a pouze jako realisticky zábavný prvek, který by bezesporu apeloval na dětskou duši. Návrh by byl v místě spíše senzací a dle poroty není zvolená idea nadsázky dostačující. Celkově by působil spíše jako atrakce, což dle poroty není vhodný přístup ke kultivaci místa.
Origon spol. s r.o., spolupráce Pavla Kejdanová, Jan Izák a Martin Krisatian
Hodnocení poroty
Zbytečně monumentální gesto při pohledu od tramvaje, samotný vodní prvek má určitou výtvarnou hodnotu, ale není vhodně zvolen vzhledem k potřebám místa. Kontext vytváří pouze odkaz na původní vodní plochu a humorně působící motiv zvířat. Kladnou stránkou projektu je práce s terénem, ale je škoda, že pracuje pouze s trávníkem a neposkytuje stín a místo pro jiné než lidské uživatele.
Čestmír Suška, spolupráce Aleš Kurz
Hodnocení poroty
Výtvarně jsou sochařské prvky vnímány jako povinné, či obligátní. Takovéto historické tvarosloví může fungovat pouze za určitých okolností. Kontextuálně a ideově by řešení obstálo pouze za předpokladu silnější vazby na současnou sochařskou výzdobou v parku Podviní, která dle poroty v záměru absentuje. Technicky je návrh obstojně zpracován, ale porota má výhrady k příliš rozsáhlé ploše štěrkových trávníků.
Tomáš Vích / AAVÍCH, spolupráce Peter Balhar
Hodnocení poroty
Příliš ambiciózní idea v prostoru. V ideálním případě užívání by mohla socha skýtat příjemný stín a zvuk vody. Kulturně je ale prostředí cizí a ani měřítkově nezapadá do kontextu. Z provozního hlediska v tomto místě nelze postavit altán s neprůhlednými stěnami.
Alžběta Kumstátová, spolupráce Martin Černý
Hodnocení poroty
V kontextu místa je návrh nesmyslně monumentální. Přestože jsou houby protěžovaným motivem poukazujícím na symbiotickou provázanost půdního rostlinného a mykorhizního světa, a tedy jsou symbolem ekologického obratu v přístupu ke krajině, v podobě, jakou je tento motiv zpracován působí nehostinně a spíše spektakulárně než ekologicky, tedy přesně naopak, než čím houby jsou – podhoubím pro vzájemné vztahy.
Vojtěch Beran, spolupráce Monika Kučerová
Hodnocení poroty
Porota v tomto konkrétním případě oceňuje upřednostnění přítomnosti vody ve městě před materiálově sochařským záborem místa a nekompromisní řešení využitím celého prostoru pro vodní živel. Ideově navazuje na land-artové směry v umění, ovšem ekologicky uvědomělé. Dle poroty jde o esteticky čisté řešení. Velkou slabinou projektu je neznalost každodenního provozu v místě, neboť voda vytváří bariéru pro pěší vazby. Porota se obává že vodní nádrž není dost hluboká na to, aby vodotrysk mohl plavat. Divácky pak může působit pouze jako neúměrně velké brouzdaliště u dětského hřiště.
Petra Pešková a Tereza Horáčková, spolupráce Bořek Peška a Tomáš Horáček
Hodnocení poroty
Porota oceňuje jednoduché řešení účelového mlhoviště, které by jistě znamenalo zvlhčení prostředí parku v horkých dnech. Návrh nepostrádá krajinnou náladu odkazující k obrazovému východisku, nicméně výtvarně je návrh příliš sporý. Kdyby se v návrhu například podařilo navodit emoci vstupu do obrazového světa, byl by účinek silnější. V návrhu schází interakce s publikem a nějaký pobytový motiv v mlhovišti. Je patrná snaha o zapojení do okolí, ale dle poroty není dostatečná.
Anna Pavelková, spolupráce Václav Pavlík
Hodnocení poroty
Porota pokládá tento návrh za zbytečně technicistní řešení. Je nepřesvědčivý jako herní prvek. S ohledem na kontext je zbytečně lineární a neprostupný – pohyb je příliš diktovaný. Kontext není přítomen vůbec, kromě pokusu o navázání na tvarosloví socialistických sídlišť.
Jan Haubelt
Hodnocení poroty
Část poroty oceňuje vtip námětu. Pokládá návrh za detailně dořešený co do technologie výroby samotné plastiky, nicméně práce s provedením vodního prvku není adekvátní. Návrh není vhodně zapojen do kontextu okolí a působí bizarně. Porota si není jistá ideovým odkazem na Franze Kafku.
Lukáš Landa, Landa - Rühmkorf, spolupráce Simona Rühmkorf a Dan Bek
Hodnocení poroty
Porotě se zdá připomínka původní Jiravovy sochařské výzdoby, která se propisuje půdorysně a motivem pavích oček v dlažbě poněkud formální. Projekt postrádá umělecký názor a je spíše jakousi dodatečnou kultivací veřejného prostoru.
Adam Wlazel, spolupráce Dominik Lang a Kateřina Vídenová
Hodnocení poroty
V tomto návrhu je příliš mnoho elementů: odkazy na původní struktury, nové přírodní prvky udržitelného charakteru, atrakce v podobně lávek, soch a pódia. Jedlý sad je vítaným prvkem, ovšem je třeba počítat s kontaminací půdy a ovzduší. Stejně tak mohou být přínosné prvky jako swale, zásaky, kořenová čistička a další, ale jsou velice náročné na technické provedení a pečlivou odbornou údržbu. Sochy jsou příliš svázané původní plastikou. Otázkou je skutečné vzezření vegetačních úprav a jejich udržitelnost.
Radek Prokeš, spolupráce Ondřej Valigura
Hodnocení poroty
Návrh je čistě architektonický a zaměřený především na zábavní charakter kašny. Může být programově příjemný pro děti. Piknikoviště v tomto místě není vhodný prvek. Návrh není dotažen, chybí celková náplň prostoru a působí eklekticky. Myšlenka cyklu života je hezká, ovšem nepropisuje se výrazně do díla.
Petr Švolba; spolupráce Atelier HRA s.r.o., Vít Šimek a Alexander Kačalov
Hodnocení poroty
Návrh není nijak zapojen do kontextu místa a nezohledňuje dění a prvky v okolí. Idea je cizí tomuto prostředí a není z návrhu zřejmé, proč se mísí severský a středoevropský kontext. Dle poroty projekt není dostatečně zpracován pro bližší posouzení a nezakládá dialog s publikem.
~
Abstrakt zadání
Na místě v minulosti odstraněné plastiky by mělo vzniknout nové umělecké dílo a nové, nebo obnovené dětské brouzdaliště. Spojení uměleckého díla a vodního prvku je pro zadavatele vhodným oživením místa. Jedním z cílů umělecké intervence v místě je zatraktivnění, zkulturnění a oživení místa.

Do místa není třeba navrhovat tematizovanou plastiku, případně památník, nebo tematicky nahrazovat odstraněnou plastiku. Koncepční náplň a téma místa se v soutěži hledá, návrh tedy není limitován tematicky.

Cílem městské části je obnovení jeho původního významu pro veřejný život, podpory strategie child-friendly city vytvořením herního prvku a částečně vytvoření prvku upravujícího místní mikroklima jako adaptaci na změnu klimatu.
Jedná se o místo, které by mělo svou náplní sloužit také ke hře dětem. Zadavatel doporučuje zvážit možnost pracovat s náplní místa jako se vzdělávacím prvkem, který umí zdůraznit nezastupitelnou roli vegetace a vody ve městě.

Prostranství vzniká obnovou původního místa pro setkávání občanů. Mělo by se tedy stát drobným parkem, náměstím, či promenádou navazující na park a na ulici Sokolovská.

Předmětem soutěže je najít nejlepší umělecké ztvárnění nové plastiky ve veřejném prostoru a revitalizace / zprovoznění stávajícího nepoužívaného brouzdaliště – tedy nejlepší řešení umělecko-architektonické intervence při ulici Sokolovská na zelené ploše navazující na park Podviní, naproti Nemocnici ve Vysočanech, konkrétně na parcele č. 3076/2, k. ú. Libeň).

Dokument Soutěžní podmínky a Soutěžní zadání v plném znění je zveřejněn na profilu zadavatele.

Ráda bych přispěla svou účastí v porotě k tomu, aby umění vneslo do veřejného prostoru vlídné, udržitelné, etické a estetické hodnoty, které budou moci využívat občané, návštěvníci i nelidští obyvatelé Libně a Vysočan. Jsem ráda, že si Praha 9 uvědomuje, že kvalita života ve městě bude čím dál více odvislá od zón, které budou lidem poskytovat pocit sounáležitosti s ostatními formami života a nebudou podléhat diktatuře technologické a technické infrastruktury.

Organické propojování živých a neživých faktorů v městském prostředí by mělo být novou výzvou pro města procházející klimatickými změnami. V místě, kterého se soutěž týká se střetává několik městských struktur a funkcí a je tedy zajímavou výzvou pro umělce/kyně, architekty/ky a krajináře/ky. Přestože se zdůrazňuje vodní prvek, který je pro vyprahlé léto ve městě zjevně žádaný, byla bych ráda, aby výsledné dílo v sobě zahrnovalo komplexnější vzorec uspokojených potřeb fyzických i psychických s významně ekologickým zřetelem.
Edith Jeřábková
předsedkyně poroty, kurátorka a teoretička umění
Vyrůstal jsem na pomezí Vysočan a devítkové Libně a velká fontána s vodotrysky v parčíku nedaleko polikliniky byla častým místem našich klukovských her. Asi nemusím zdůrazňovat, že od jara do podzimu jsme se odsud většinou vraceli domů celí promáčení. S trochou nadsázky dnes říkám, že jsme tak na vlastní kůži poznávali nezastupitelnou roli vody ve městě. Byl bych rád, kdyby podobnou zkušenost měly i dnešní děti a navíc, aby místo mělo také vzdělávací rozměr. Dneškem rezonuje adaptace na klimatickou změnu, takže by se měla promítnout v konkrétním řešení uměleckého vodního prvku i nové vegetace v této mikrooblasti.
Adam Vážanský
místopředseda poroty a místostarosta MČ Praha 9
Místo
Lokalita: Praha 9, při ulici Sokolovská, navazuje na park Podviní, ca 30 x 50 m, 1500 m2

Prostranství vzniká obnovou původního místa pro setkávání občanů a bude součástí zelené plochy navazující na park Podviní při ulici Sokolovská, naproti Nemocnici Vysočany.


Stávající vodní prvek má být v rámci soutěžního návrhu revitalizován, nebo případně nahrazen. Zadavatel předpokládá, že bude v rámci návrhu zprovozněn a osazen uměleckým dílem.

Návrh by měl zohlednit zapojení navrženého vodního prvku a plastiky do okolního prostředí. Součástí návrhu tedy může být i nové řešení přilehlého území, nicméně postačující je zpřístupnění díla z okolních pěších cest, tak aby byla možná interakce návštěvníka s vodním prvkem.

Na ploše vymezené pro soutěžní návrh jsou nyní zatravněné plochy a několik solitérních výsadeb stromů.
Porota
předsedkyně poroty
Edith Jeřábková
nezávislá porotkyně, teoretička umění a kurátorka
místopředseda poroty
Adam Vážanský
místostarosta Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Kamila Viktorinová
závislá porotkyně, zastupitelka Městské části Praha 9, Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Jan Kasl
závislý porotce, předseda ČKA, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro umění ve veřejném prostoru
Martina Forejtová
nazávislá porotkyně, krajinářská architektka
Katarína Hládeková
nezávislá porotkyně, umělkyně
Jiří Plieštik
nezávislý porotce, umělec
Eva Kořánová
náhradnice závislé poroty, ředitelka Galerie 9, Městské části Praha 9
Vojtěch Tecl
náhradník nezávislé poroty, architekt
Milan Rosol
náhradník závislé poroty, Odbor životního prostředí Městské části Praha 9